Organizace v MŠ

Jednotřídní mateřská škola, navštěvují ji děti od 3 do 6 let.

Provoz mateřské školy: 6.15 - 16.10 hod

Přijaté děti na školní rok 2018/2019

prijate

Zápis

Zápis dětí na školní rok 2018/2019 proběhne v mateřské škole 10.5.2018 od 9.00 - 15.30 hod. Rodný list dítěte a OP zákonného zástupce s sebou.

Kritéria pro přijímání dětí

Pro školní rok 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání v MŠ Slavče:

  • děti, které dovrší 5 let věku do 31.8.2018 (přijímají se k povinnému předškolnímu vzdělávání)
  • děti, které dovrší 3 let věku do 31.8.2018
  • dále děti dle data narození – přednost mají děti starší

Přednost při přijetí mají děti ze spádové oblasti obce Slavče. Při volné kapacitě školy mohou být přijaty děti mimo spádovou oblast školy. I zde platí pravidlo staršího před mladším.

Jak u nás

Co na sebe, co s sebou:

  • podepsanou obuv (boty, bačkory) bezpečnou, ne pantofle
  • pyžamo – označit
  • pohodlné a přiměřené oblečení pro hru a pobyt venku (v šatně lze ukládat náhradní oblečení)
  • každý den čistý kapesník – označit
  • hrníček – na dodržování pitného režimu během dne

Organizace dne v mateřské škole

6.45 - 8.00Scházení dětí, hry podle volby a přání dětí.
8.00 - 9.30Spontální činnosti střídají činnosti řízené pedagogem na stanovištích a ve skupinkách (jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení nebo tělovýchovné chvilky).
8.15 - 9.00Podávání svačiny – děti svačí, schází se postupně u stolečků dle své potřeby.
9.30 - 11.30Pobyt venku – pobyt na zahradě, vycházka do okolí.
11.30 - 12.30Hygiena, oběd (nejstarší děti samostatně nalévají polévku, děti si mohou určit velikost porce).
12.30 - 14.30Hygiena, odpočinek, poslech pohádek a příběhů, píseň. Děti s menší potřebou spánku vstávají dříve a věnují se klidovým činnostem ve třídě, individuální činnosti s předškolními dětmi.
14.30 - 16.00Hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti dětí (hry – dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností).

Přijímání dětí do MŠ

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla zpravidla od 3 do 6 let. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

S účinností od 1.1.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání a to pro děti , které dosáhnou 5. roku věku do konce srpna. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě v době zápisu, pokud ještě nedochází do MŠ. Tyto děti budou přijaty, i když nemají očkování.

Zápis do mateřské školy probíhá v době od 2.května do 12. května.

Ředitelka školy stanoví termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým.

Stravné a úplata za školní vzdělávání

Poplatek za stravné a úplata za vzdělávání v MŠ se vybírá hotově, vždy každého prvého v měsíci.

Cena stravného:
 do 7 letod 7 let
Celý den32,- Kč34,- Kč
Dopolední svačina7,- Kč7,- Kč
Oběd18,- Kč20,- Kč
Odpolední svačina6,- Kč>6,- Kč
Pití1,- Kč>1,- Kč

Úplata za školní vzdělávání: 150,- Kč za měsíc

Uzavření mateřské školy

Letní prázdniny16.7. - 17.8.2018